Ez a weboldal cookie-kat használ azért, hogy a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát.

Menü

Adatkezelési nyilatkozat

     Ex-Quintex Kft.

     Hatályos: 2018. 05.22-től

    Tartalom:

1.      Adatkezelő

2.      Adatkezelésünk alapelvei

3.      Személyes adatok kezelése

4.      Kiszállítással összefüggő adatkezelés

5.      Regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése

6.      Webáruház látogatók adatainak kezelése

7.      Hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés

8.      Törzsvásárlói program

9.    Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés

10.     Záró rendelkezések

 

Kezdeményezheti a webáruházban tárolt személyes adatai letöltését vagy törlését ide kattintva>>

 

1.  Adatkezelő

 

Név: Ex-Quintex Korlátolt Felelősségű Társaság   

Székhely és levelezési cím: 2535, Mogyorósbánya, Fő utca 16

Telefonszám: +36 30 948 0406

E-mailcím: info@quintzjeans.hu

Cégjegyzékszám: 11-09-005965

Adószám: 11475299-2-11

Bejegyző bíróság megnevezése: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága

Adatkezelési számok: NAIH-102991/2016, NAIH-102992/2016, NAIH-103053/2016

A GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő: Quintz Gabriella (Elérhetősége: quintz.gabriella@gmail.com)

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: Magyar Hosting Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., Telefon: +36 1 700 2323

 

2.  Adatkezelésünk alapelvei

 

2.1 Az Ex-Quintex Kft. által végzett adatkezelések egyes esetekben jogszabályi felhatalmazáson és kötelezettségen, más esetekben az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak. A Szabályzatban minden általunk végzett adatkezeléssel összefüggésben egyedileg meghatározzuk az adatkezelés jogalapját.

 

2.2 Személyes adatot kizárólag a Szabályzatban meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. Az adatkezelésünk minden szakaszában meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljának, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

2.3 Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük. Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

 

2.4 Személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott adatfeldolgozóinkon és erre jogszabályi felhatalmazással rendelkező hatóságokon kívüli harmadik fél részére nem adunk át és különösen nem teszünk ilyet ellenszolgáltatás fejében (adatbázis értékesítés kizártsága). Társaságunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

 

2.5 Személyes adatok minden esetben csak közvetlenül az érintettől szerzünk be, így az adatok forrása minden esetben az érintett (adatbázis vásárlás kizártsága).

 

2.6 Személyes adatok átadására irányuló hatósági megkeresés esetén csak a vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat által meghatározott legszűkebb körben, az adatigénylés jogszerűségének vizsgálatát követően adunk át személyes adatot az erre jogosult hatóság részére.

 

2.7 Az INFOtv. tartalmazza az adatkezelés legfontosabb általános szabályait. Kérjük, amennyiben a jelen Szabályzat alapján nem válna egyértelművé az Ön számára a vonatkozó szabályozásunk, úgy az alábbi hivatkozás alatt található törvényt tekintse át, vagy kérdései tárgyában vegye fel velünk a kapcsolatot, illetve forduljon adatvédelmi kérdésekben jártas szakértőhöz. INFOtv. elérhetősége: http://www.naih.hu/jogszabalyok.html

 

2.8 Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

 

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: https://naih.hu/

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 25 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

 

 

2.9 Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz és/vagy webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 

3.  Személyes adatok kezelése

 

3.1 Kezelt adatok köre: rendelésszám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, email cím, a vásárolt/megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, bruttó vételára, színe, mérete, választott fizetési és szállítási mód adatai.

 

3.2 Az adatkezelés célja: quintzjeans.hu címen keresztül elérhető webáruházban történő vásárlás, megrendelés, számviteli bizonylat kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

 

3.3 Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

 

3.4 Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), 8 évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizzük.

 

3.5 Kiegészítő adatkezelésünk: Bankkártyás tranzakciók esetén szervereink naplózzák az alábbi adatokat: tranzakciós azonosító, banki engedély szám, összeg, rendelés azonosító. Ezen adatok vásárlói adatokkal történő összekapcsolására a Szabályzat kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában nem törekszünk.

 

3.6 Fizetési szolgáltató adatkezelése: bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a BIG FISH Payment Services Kft. (székhely: 1016, Budapest, Nyugati tér 1-2.) kezeli. A Szolgáltatás, valamint a BIG FISH Payment Gateway úgy kerül kialakításra, hogy Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során a fizetési folyamathoz átadott adatokon túl nem fér hozzá banki adatokhoz, illetve a Megrendelő felhasználóinak adataihoz. Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során folyamatosan betartja a hatályos jogszabályokban megjelölt adatvédemi kötelezettségét, melynek részleteit a Szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozata (https://paymentgateway.hu/adatvedelem/) tartalmazza. További információkat a K&H bankkártyás fizetési folyamatról itt olvashat >>

 

3.7 Adatátadás 1: bankkártyás fizetés esetén az Ön neve, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, email cím, bankkártyaszám utolsó négy számjegye a BIG FISH Payment Services Kft. (székhely: 1016, Budapest, Nyugati tér 1-2.) felé átadásra kerül. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára.

 

3.8 Adatátadás 2: házhozszállításhoz és Posta Pont átvételhez kapcsolódó utánvétes fizetési módozat választása esetén az Ön neve, címe, a megadott szállítási cím, telefonszáma, e-mail címe, a rendelésszám, a tranzakció összege, dátuma és időpontja az MPL futárszolgálat (Magyar Posta Zrt., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) felé átadásra kerül. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése.

 

4.  Kiszállítással összefüggő adatkezelés

 

4.1 Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, a küldemény bruttó vételára, a választott fizetési és szállítási mód adatai, valamint a megadott címen tartózkodással összefüggésben rendelkezésünkre bocsátott információk, továbbá esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglalt egyéb adatok (pl. kapucsengőn található eltérő név).

 

4.2 Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

 

4.3 Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

 

4.4 Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), 8 évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizzük.

 

4.5 Adatátadás 1: házhozszállítás és Posta Pont kiszállítás esetén a fenti adatokat átadjuk az MPL futárszolgálat (Magyar Posta Zrt., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) felé vagy a GLS futárszolgálat felé (2351 Alsónémedi, Európa utca 2.), külföldre való szállítás esetén pedig a Packeta Hungary Kft. részére (1044, Budapest, Ezred utca 2 B2/11). Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése. Az MPL, GLS és Packeta futárszolgálat által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában irányadóak az általános üzleti feltételeik. A vásárló az MPL/GLS/Packeta futárszolgálat üzleti feltételeinek rá vonatkozó rendelkezéseit házhozszállítás választása esetén a jelen ÁSZF elfogadásával elfogadja.

 

5.  Regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése

 

5.1 Kezelt adatok köre: kiterjed a 3. fejezetben meghatározott webáruház vásárlói adatokra és a 4. fejezetben meghatározott kiszállítással összefüggő adatokra, ugyanakkor ezen kezelési mód jogalapját már az érintett hozzájárulása képezi. Az érintett a hozzájárulását az ÁSZF-ben meghatározott kényelmi funkciók, vásárlási kedvezmények, személyre szabott kiszolgálás érdekében adhatja meg saját önkéntes elhatározása alapján. A kezelt adatok körbe tartozik az érintett neve, a bejelentkezéshez használt email címe és jelszava, számlázási és szállítási címe, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), esetleges törzsvásárlói kártya száma és egyenlege és a Quintz Jeans hírlevél fogadásához adott hozzájárulása.

 

5.2 Az adatkezelés célja:  a quintzjeans.hu címen keresztül elérhető webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kényelmi funkciók azon adatok vonatkozásában, amelyek a regisztráció nélküli vásárlás esetén jogszabály alapján kötelezően megadandó adatként minősülnének, valamint közvetlenebb vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, piackutatás, személyre szabottabb kiszolgálás, vevői elégedettség növelése a jelen fejezet szerint megadható valamennyi adat vonatkozásában.

 

5.3 Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása összhangban az Ekertv. 13/A. § (4) bekezdésével és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdésével.

 

5.4 Az adatkezelés időtartama: a Grt. 6. § (5) bekezdésében foglaltakkal összhangban a regisztráció érintett általi visszavonásáig, illetve ezen belül egyes regisztrált adatok törléséig figyelembe véve, hogy az 5. fejezetben meghatározott adatok kezelését az ott meghatározottak szerint a regisztráció visszavonása vagy egyes regisztrált adatok törlése nem érinti. Amennyiben az érintett 10 éven keresztül nem jelentkezik be Quintz Jeans fiókjába, úgy az itt tárolt adatokat töröljük.

 

5.5 Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-102991/2016 A GDPR alkalmazásával egyidejűleg a NAIH adatkezelési folyamatok nyilvántartása megszűnt, helyét az adatkezelő saját szerveztén belüli nyilvántartás vezetési kötelezettsége váltotta fel.

 

 

6.  Webáruház látogatók adatainak kezelése

 

6.1 A szerver naplók jelen fejezet szerint gyűjtött adatai önmagukban a látogatók azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. fiók regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

6.2 Az Ex-Quintex Kft. kijelenti, hogy a naplóállományok elemzése során nyert adatokat – a jelen Szabályzat kifejezett eltérő rendelkezése hiányában – más adatokkal nem kapcsolja össze, a látogató személyének azonosítására nem törekszik.

 

6.3 Kezelt adatok köre: IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, automatikusan képzett technikai azonosító, a meglátogatott oldalak címe és sorrendje, a látogatás időpontja és időtartama, kattintások helye, megtekintési idő, látogatóknak küldött hibaüzenetek. (A jelen fejezetben a látogatói adatkezelésünk feltételeit fejtjük ki, szerver naplók egyéb célból (pl. vásárlásokhoz kapcsolódóan) is létrejönnek, amelyek kezelését az érintett adatkezelési célokkal összefüggésben részletezzük).

 

6.4 Adatkezelés célja: a quintzjeans.hu oldalainak látogatása során a szolgáltatások működésének biztosítása és ellenőrzése, üzemeltetés biztonsága (adatvesztés megakadályozása), webáruház fejlesztése, látogatói szokások statisztikai célú elemzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.

 

6.5 Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) és (4) bekezdése.

 

6.6 Adatfeldolgozó: A quintzjeans.hu oldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti.

 

6.7 Adatkezelés időtartama: 30 nap

 

6.8 Sütik használata: A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk?

 

Típus

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

rendszer sütik

nem igényel

a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál

honlap működésének biztosítása

böngésző session vége

nyomkövető süti

igényel

személyre szabáshoz

Ön beállításainak megjegyezése

szolgáltatásunk hatékonyságának növelése

 

30 nap

nyomkövető süti

(harmadik féltől származó)

 

 

nem igényel

új session-ök és látogatók azonosítására,  a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le

a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik

 

 

26 hónap

 

 

7.  Hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés

 

7.1 A Quintz Jeans hírlevelekre a Quintz márkaüzletében, a quintzjeans.hu weboldalon közvetlenül és a Quintz Jeans fiók regisztrációkor is fel lehet iratkozni.

 

7.2 Kezelt adatok köre: email cím, név, ennek időpontja, az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatok (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka).

 

7.3 Adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó email hírlevelek küldése az érdeklődők részére, marketing üzenetek megjelenítése, tájékoztatás a Quintz Jeans termékekkel összefüggő aktuális információkról, akciókról.

 

7.4 Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása összhangban az Eker. tv. 13/A. § (4) bekezdésével és a Grt. 6. § (5) bekezdésével, illetve a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulásával.

 

7.5 Adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig azzal, hogy ezen belül a fiók regisztrációval összefüggésben meghatározott adatkezelési és törlési időtartam a hírlevél feliratkozások vonatkozásában is alkalmazandó.

 

7.6 Akik jogosultak az adatok megismeréséhez: Kizárólag a webáruház tulajdonos és annak marketing alkalmazottja férhet hozzá a kezelt adatokhoz. Az adatok privát laptopról jelszó megadásával elérhetőek. Ezen felül a webshopba adminisztrációs felületén jelszóval belépve elérhető, és a Lista Mester hírlevél küldő szoftver privát fiókjába jelszóval belépve elérhető.

 

7.7 Adatátadás: A Lista Mester hírlevél küldő szoftverbe átadásra kerülnek az adatok, amit a BITHUSZÁROK Számítástechnikai és Szolgáltató Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. tetőtér 4., Cg.13-06-065996, adószám: 21158218-2-13) adatbázisában kódolva tárolnak, így nem férnek hozzá az átvitt adatokhoz.

 

7.8 A Quintz Jeans hírlevél üzenetek fogadásához adott hozzájárulás visszavonását, illetve az ezzel összefüggésben megadott személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • Legegyszerűbb módon: a hírlevél alján lévő linkre kattintva leiratkozhat,
 • A quintzjeans.hu weboldalon saját regisztrált fiókba belépve,
 • e-mail útján az info@quintzjeans.hu címen, továbbá
 • postai úton az Ex-Quintex Kft. 2535, Mogyorósbánya, Fő utca 16. címre elküldve.

 

7.9 A társaság korábban bejelentett adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-102992/2016 A GDPR alkalmazásával egyidejűleg a NAIH adatkezelési folyamatok nyilvántartása megszűnt, helyét az adatkezelő saját szerveztén belüli nyilvántartás vezetési kötelezettsége váltotta fel.

 

8.  Törzsvásárlói program

 

8.1 A törzsvásárlói programban történő részvételre vonatkozó igénybejelentés megtételére lehetőség van egyrészről a quintzjeans.hu webáruházban a Quintz Jeans fiók regisztráció során, másrészről a Quintz Jeans márkaüzletekben írásbeli nyilatkozat útján. A törzsvásárlói program a résztvevők számára a törzsvásárlói szabályzatban meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosít. A törzsvásárlói szabályzat itt található>>

 

8.2 Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, email cím, törzskártya száma és egyenlege.

 

8.3 Adatkezelés célja: vásárlási kedvezmények biztosítása és kedvezmény feltételek nyilvántartása.

 

8.4 Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás 

 

8.5 Adatkezelés időtartama: a résztvevő kifejezett nyilatkozatáig, amelyben kinyilvánítja, hogy ki kíván kerülni a törzsvásárlói programból. Az ezzel összefüggésben megadott személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • A quintzjeans.hu weboldalon saját regisztrált fiókba belépve,
 • e-mail útján az info@quintzjeans.hu címen, továbbá
 • postai úton az Ex-Quintex Kft. 2535, Mogyorósbánya, Fő utca 16. címre elküldve.

 

8.6 Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-103053/2016 A GDPR alkalmazásával egyidejűleg a NAIH adatkezelési folyamatok nyilvántartása megszűnt, helyét az adatkezelő saját szerveztén belüli nyilvántartás vezetési kötelezettsége váltotta fel.

 

9. Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés

 

9.1 Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális nyereményjáték szabályzata minden esetben megtalálható a honlapunk nyitó oldalán, a blog posztjaink között.

 

9.2 Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, regisztráció időpontja

 

9.3 Adatkezelés célja: a Társaság üzletmenetének pozitív irányba befolyásolása figyelemfelhívással és értékes nyeremények kisorsolásával, vásárlók elégedettségének növelése, ösztönzés hírlevél feliratkozásra.

 

9.4 Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása összhangban az 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdésével.

 

9.5 Adatkezelés időtartama: résztvevők esetében a játék befejezéséig, nyertesek esetében 8 évig és akik hozzájárultak a hírlevél feliratkozáshoz, azok adatait a hozzájárulásuk visszavonásáig őrizzük.

 

     9.6 Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-146032/2018 A GDPR alkalmazásával egyidejűleg a NAIH adatkezelési folyamatok nyilvántartása megszűnt, helyét az adatkezelő saját szerveztén belüli nyilvántartás vezetési kötelezettsége váltotta fel.

 

10. Záró rendelkezések

 

10.1 A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://www.quintzjeans.hu/adatkezelesi-nyilatkozat-18 weboldalon történik.

 

Tartalomhoz tartozó címkék: Adatkezelési nyilatkozat

Keresés